บริษัท มณฑล ไทร์ เซอร์วิส จำกัด

ไทร์พลัส ประเทศไทย เป็นเครือข่ายแฟรนไชส์ศูนย์บริการรถยนต์และยางรถยนต์มืออาชีพ มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในด้านรายได้ของธุรกิจ ผลประกอบการ รายได้พนักงาน สวัสดิการของพนักงาน และระบบงานที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อมุ่งตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

1. ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง มีหน่วยรถจัดส่ง ยางรถยนต์ ทั่วทั้งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ศูนย์บริการยาง และซ่อมรถยนต์ครบวงจร
3. เป็นตัวแทนและจำหน่ายล้อแม็กซ์ น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ เกี่ยวกับยานยนต์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ยานยนต์ระดับภูมิภาค และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

1. เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ที่ส่งมอบ สินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน และการทำงานอย่างมืออาชีพ
3. สร้างโอกาสในการเติบโตทางรายได้ และการขยายธุรกิจ ทั้งตลาดใน ประเทศ และต่างประเทศ
4. เป็นองค์กรที่เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเทคโนโลยี เพื่อสรรสร้างนวัตกรรม ในการทำงาน
5. เป็นองค์กรที่พนักงานมีความสุข และทุ่มเทในการทำงาน
6. มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

มุ่งมั่น มีความมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ ไม่ว่าจะยากเพียงใดก็ตาม
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงบวก และริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง
ทำงานเป็นทีม ทุกคนคือทีมเดียวกัน ร่วมกัน เสียสละ สร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่ ความสำเร็จของพวกเราทุกคน
ยอมรับนับถือ เปิดกว้างทั้งเรื่องจิตใจ และความคิด ที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน สื่อสาร กันอย่างเข้าใจ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง การทำงานร่วมกัน
เป็นมืออาชีพ ร่วมกันพัฒนาองค์กรไปสู่ มืออาชีพในด้านพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และ จรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจ​

ปรัชญาในการทำงาน

เข้าใจ – เข้าถึง – พัฒนา
เราจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าอย่าง จริงจัง เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุด ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า